Daňová kontrola: Ako postupovať a čo si pripraviť?

Daňová kontrola: Ako postupovať a čo si pripraviť?

Daňová kontrola

09.05.2022 | PoctiveSEO.sk | aklp.sk

Daňová kontrola môže mnohým podnikateľom naháňať strach. Ak sa však dôkladne pripravíte, môžete zostať pokojní. Pri správnom prístupe daňovú kontrolu hravo zvládnete.

 

Čo je jej cieľom a čo všetko si treba pripraviť?

 

Čo je daňová kontrola?

Daňová kontrola je vykonávaná daňovým úradom, ktorý je miestne alebo vecne príslušný k miestu, kde fyzická osoba podniká. Celom je overiť jeho daňové informácie. Kontrolóri na dokladoch kontrolujú či sú hodnoverné a úplné, taktiež overujú zmluvy, či boli riadne splnené a či nedošlo k porušeniu zákona. Pri daňovej kontrole musí subjekt sprístupniť všetky potrebné podklady a zároveň musí akceptovať všetky povinnosti v zmysle daňových predpisov.

 

Z akých dôvodov sa môže daňová kontrola začať?

Spúšťačom daňovej kontroly môže byť viacero vecí. Najčastejším podnetom k vykonaniu daňovej kontroly sú:

 

– tip od colného úradu alebo konkurencie

– nespokojnosť zákazníka

– náhla zmena súm pri odvode DPH

– podozrivé transakcie

 

Dôvody môžu byť rôzne a daňový úrad ich nie je povinný uvádzať.

 

Tip: Na toto by ste si mali dať pozor pri dani z nehnuteľnosti v roku 2022.

 

Postup daňovej kontroly

Plánovanú kontrolu musí správca dane ohlásiť prostredníctvom Oznámenia o daňovej kontrole. Toto oznámenie by malo obsahovať:

 

– deň začiatku kontroly

– miesto výkonu

– rozsah daňovej kontroly

– zdaňovacie alebo účtovné obdobie, ktoré bude daňový úrad kontrolovať

– lehotu na predloženie všetkých nevyhnutných dokladov

– upozornenie o prípadných následkoch nepredloženia týchto dokladov

 

Správca dane môže kontrolu vykonať aj bez oznámenia a to v prípade, ak o vykonanie kontroly správcom dane požiadajú orgány činné v trestnom konaní.

 

Začiatok daňovej kontroly

Daňová kontrola začína dňom uvedeným v oznámení. Ak daňovník nemôže z jasných dôvodov začať kontrolu, musí túto skutočnosť oznámiť do 8 dní od doručenia oznámenia. Vždy sa však musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia.

 

Ukončenie daňovej kontroly

Za ukončenie sa považuje deň doručenia protokolu. Daňová kontrola by sa mala skončiť do šiestich mesiacov od začatia kontroly. Existujú ale aj určité prípady, keď môže kontrola trvať až jeden rok.

 

Ako sa pripraviť?

Daňová kontrola je o to účinnejšia a efektívnejšia, keď je k dispozícií a je možné porovnať väčšie množstvo údajov. Na kontrolu je preto dobré sa primerane pripraviť. Ak budete vedieť, ktoré obdobie a čo konkrétne bude kontrolované, mali by ste zhromaždiť vsetky doklady a z nich vybrať tie, ktoré s danou kontrolou súvisia a skontrolovať či v nich nič nechýba a sú úplné. 

 

Medzi najčastejšie vyžadované doklady patrí:

 

– hlavná kniha, denník

– faktúry, účtovné výkazy

– daňové priznania k dani z príjmov a k DPH

– dodacie listy

– protokoly o prijatí a preprave

– pokladničné doklady

– mzdové listy 

– výkazy práce a pod.

 

Pri daňovej je kontrole je niekedy dôležitá aj podporná dokumentácia v podobe mailovej komunikácie alebo fotodokumentácie.

 

Pozor na krátenie pri prenájme majetku

V prípade, ak ako podnikateľ prenajímate nehnuteľnosť alebo majetok, daňový odpis tohto dlhodobého majetku je uznateľný len do výšky príjmov z prenájmu. Preto nezabúdajte ani na porovnanie odpisov s príjmami z prenájmu.

 

Plánujete si poistiť domácnosť alebo vašu nehnuteľnosť z podnikateľských dôvodov? Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

 

Aké sú vaše práva a povinnosti pri daňovej kontrole?

Práva a povinnosti daňového subjektu upravuje § 45 Daňového poriadku.

 

Práva  

 

– Máte právo zúčastniť sa na rokovaní so svojimi zamestnancami

– Máte právo správcovi dane predkladať dôkazy, ktoré súvisia s potvrdením vašich tvrdení a zároveň dôkazy navrhnúť v prípade, že ich nemôžete sami predložiť

– Pri ústnom pojednávaní máte právo na otázky, ktoré môžete položiť svedkom a znalcom

– Máte právo komentovať zistené skutočnosti a vaše vyjadrenia k týmto skutočnostiam môžu byť uvedené v protokole o daňovej kontrole

 

  Povinnosti

 

– Máte povinnosť zabezpečiť miesto, ktoré bude vhodné na vykonávanie daňovej kontroly

 

– Máte povinnosť poskytnúť všetky potrebné informácie

 

– Máte povinnosť predložiť dôkazy, ktoré dokazujú vaše tvrdenia

 

– Musíte predložiť všetky záznamy, doklady súvisiace s účtovnými prípadmi a ostatnými kontrolovanými vecami a taktiež sprístupniť softvér a iné prostriedky, ktoré využívate pri vykonávaní podnikania

 

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

Hodnotenie

Daňová kontrola: Ako postupovať a čo si pripraviť?
Hodnotenie 4.33 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma